سوالات و حل تشریحی آزمون دهم موسسه حسابداران برتر برای ارشد ۹۸

برای اولین در ایران

  موسسه حسابداران برتر تقدیم می کند :

  دانلود سوالات + پاسخ تشریحی آزمون ۲۴ اسفند ۹۷

*************

ویژگی های آزمون های آزمایشی ویژه ارشد ۹۸ 

اختصاصی حسابداران برتر :

**************

دروس امتحانی ما شامل درس زبان عمومی و تخصصی 

نخواهد شد و فقط شامل ۵ درس دیگر می باشد : 

* حسابداری مالی

* حسابداری صنعتی

* حسابرسی

* آمار و احتمالات

* ریاضیات

****************************

اختصاصی از موسسه حسابداران برتر

 محتوای آزمون آزمایشی مرحله دهم (۱۰۰% دوم)

* حسابداری مالی :

۸- حسابداری شرکتهای سهامی (انواع شرکت های سهامی – حسابداری انتشار سهام – هزینه های تأسیس – سود و زیان انباشته و سود سهام) ۹- حسابداری گزارشگری قسمت ها ۱۰- حسابداری شرکتهای تضامنی (انواع حسابها در شرکتهای تضامنی – نحوه تشکیل شرکتهای تضامنی – نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتهای تضامنی – نحوه تبدیل شرکتهای تضامنی به شرکتهای سهامی) ۱۱- حسابداری پیمان های بلندمدت (روش درصد تکمیل پیمان – روش شناخت درآمد به میزان مخارج قابل بازیافت – شناسایی کل زیان پیمان) ۱۲- صورت های مالی تلفیقی (حسابداری ترکیب تجاری – تئوری شرکت اصلی : مادر – تئوری شخصیت اقتصادی – تئوری معاصر : استاندارد ایران – تئوری مالکانه – معاملات درون گروهی – صورت جریان وجه نقد تلفیقی – تحصیل شرکت فرعی دارای سهام ممتاز) ۱۳- حسابداری شعب و تسعیر ارز (روش بهای فروش – روش بهای تمام شده – روش بهای تمام شده بعلاوه درصدی از بها – حسابداری اعتبارات اسنادی) ۱۴ – حسابداری فروش اقساطی (روش تعهدی – روش اقساطی – روش بازیافت بهای تمام شده – عدم پرداخت اقساط و تملیک مجدد کالا ۱۵- حسابداری کالای امانیو حق العملکاری (حسابداری کالای امانی در دفاتر آمر – حسابداری کالای امانی در دفاتر حق العملکار) ۱۶- حسابداری تورمی (اقلام پولی و غیرپولی – سود یا زیان نگهداری خالص اقلام پولی ۱۷- حسابداری اجاره ها (معاملات فروش و اجاره مجدد – اجاره به شکل فروش – اجاره تأمین مالی مستقیم – اجاره اهرمی – اجاره سرمایه ای) ۱۸- حسابداری دولتی (انواع حساب های مستقل – خزانه داری)

 *********************************************************

* حسابداری صنعتی :

۸- هزینه یابی جذبی و هزینه یابی مستقیم (هزینه یابی جذبی – هزینه یابی مستقیم : متغیر – هزینه یابی فرامتغیر – تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در هزینه یابی جذبی) ۹- هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی (روش ارزش نسبی فروش در نقطه تفکیک – روش ارزش خالص بازیافتنی – روش مقادیر نسبی و فیزیکی : روش مقداری – روش درصد سود ناخالص ثابت – روش ارزش نهایی فروش – هزینه یابی محصولات فرعی) ۱۰- بودجه بندی (بودجه جامع – بودجه نقدی – بودجه انعطافی – روش های تفکیک هزینه های متغیر و ثابت) ۱۱- تجزیه و تحلیل هزینه جهت تصمیم گیری (قبول یا رد یک سفارش جدید – خرید یا ساخت یک قطعه مورد نیاز – توقف ادامه تولید یک محصول) ۱۲- بودجه بندی سرمایه ای (ارزیابی پروژهای سرمایه گذاری – محاسبه خالص مبلغ سرمایه گذاری – خالص ارزش فعلی – شاخص سودآوری – نرخ بازده داخلی – دوره بازیافت – نرخ بازده داخلی) ۱۳- تجزیه و تحلیل انحرافات سود ناخالص (انحراف سود ناخالص – انحراف فروش و بهای تمام شده – انحراف مقدار و ترکیب فروش – انحراف سهم بازار و اندازه بازار – انحراف حجم سود ناخالص) ۱۴- موضوعات جدید (هزینه یابی بر مبنای فعالیت – حسابداری سنجش مسئولیت – مبانی قیمت گذاری انتقالات داخلی)

 *******************************************************

* حسابرسی :

۵- طراحی برنامه های حسابرسی (رویکرد حسابرسی – آزمون های محتوا – روش های کسب شواهد حسابرسی) ۶- ریسک حسابرسی (خطر حسابرسی – ریسک ذاتی – ریسک کنترل – ریسک عدم کشف – اهمیت ۷- حسابرسی وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد ۸- حسابرسی حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی و فروش ۹- حسابرسی موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده ۱۰- حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ۱۱- حسابرسی بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه ۱۲- گزارش حسابرسان (اجزای اصلی گزارش حسابرسی – تاریخ گذاری دوگانه – اظهارنظر مقبول – اظهارنظر مشروط – اظهارنظر مردود – اظهارنظر عدم اظهارنظر – گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی)

 **********************************************************

* آمار و احتمالات :

۵- نمونه گیری و توزیع های نمونه ای (روش های نمونه گیری – قضیه حد مرکزی – نابرابری مارکوف – نامساوی چی بی شف – توزیع نمونه ای واریانس – توزیع نمونه ای نسبت نمونه) ۶- نظریه برآورد (فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه – فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای برای تفاضل یا مجموع میانگین دو جامعه – فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای برای واریانس جامعه – فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای برای تفاضل یا مجموع واریانس دو جامعه – فاصله اطمینان برای نسبت جامعه – فاصله اطمینان برای مجموع یا تفاضل نسبت دو جامعه – برآورد تعداد نمونه) ۷- آزمون فرض های آماری (خطاهای آزمون – رابطه بین آزمون فرض ها و فواصل اطمینان – آزمون استقلال – احتمال خطای نوع دوم – تعیین اندازه نمونه در آزمون فرض) ۸- رگرسیون و همبستگی (خطای معیار برآورد – ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن – خواص ضرایب رگرسیونی – تجزیه و تحلیل سری زمانی)

 ************************************************************

* ریاضیات :

۸- ماتریس (ماتریس قطری – ماتریس همانی – ماتریس های هم مرتبه – قرینه ماتریس – ضرب و جمع ماتریس ها – ماتریس ترانهاده – ماتریس متقارن – دترمینان – ماتریس همسازه و الحاقی – خواص وارون یک ماتریس – حل دستگاه معادلات خطی – مقادیر ویژه – رتبه یک ماتریس) ۹- بردار (فاصله بین دو نقطه – شرط موازی دو بردار – شرط عمود بودن دو بردار – استقلال و وابستگی خطی – معادله خط – معادله صفحه – فاصله یک نقطه از یک صفحه) ۱۰- توابع چند متغیره (پیوستگی توابع دو متغیره – مشتق جزئی مرتبه بالاتر – دیفرانسیل کامل توابع سه متغیره – مشتق زنجیره ای در توابع چند متغیره – مشتق گیری ضمنی – ماتریس هسیان : هشین – انتگرال های توابع چند متغیره – انتگرال دوگانه) ۱۱- کاربرد ریاضیات در اقتصاد (تابع هزینه – تابع سود – نقطه سر به سر – مازاد مصرف کننده و عرضه کننده – تولید نهایی و متوسط) ۱۲- دنباله سری (درجه یک دنباله – آزمون لایب نیتز – همگرایی مطلق – همگرایی مشروط – بسط تیلور – بسط لوران) ۱۳- دستگاه مختصات قطبی و اعداد مختلط (توان یک عدد مختلط – ریشه یک عدد مختلط – لگاریتم یک عدد مختلط) ۱۴- معادلات دیفرانسیل (معادلات تفکیک پذیر – معادلات دیفرانسیل همگن – معادلات دیفرانسیل کامل – معادلات برنولی – معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت)

 ***********************************************************

 حسابداری دانشگاه مازندران

  رشته حسابداری 

نوع فایل : pdf

 تعداد صفحه : ۴۵

پاسخ تشریحی سوالات آزمون آزمایشی 

مرحله دهم ۲۴ اسفند ۹۷

 *******************************

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

راهنمای پرداخت و دریافت فایل :

پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.

ابتدا اطلاعات خود را وارد و روی کلید پرداخت کلیک کنید.

پس از پرداخت آنلاین ، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتی که ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می گردد.

در صورت بروز مشکل در دانلود ، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید ، امکان دانلود مجدد فایل ، با کلیک بر روی کلید دانلود ، برای چندین بار وجود دارد.

در صورتی که پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و …) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل ، کد فایل ، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود ، از طریق تلگرام : ۰۹۱۱۷۴۱۵۲۸۷ به ما ، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.

  هرگونه استفاده از این مطالب این فایل اعم از بازنویسی ، خلاصه سازی ، نقل از مطالب آموزشی ، استفاده از حل ها ، برداشت به صورت دست نویس ، کپی ، تکثیر و یا هرگونه چاپ سنتی و دیجیتالی ، استفاده به صورت کتاب الکترونیکی ، لوح فشرده ، قرار دادن مطالب بر روی اینترنت و وب سایت ها و یا هرگونه شبکه کامپیوتری دیگر و به طور کل هرگونه استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت منافع مادی و معنوی خود ، بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع و بر اساس بند ۵ ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و قوانین مربوط به جرایم رایانه ای کشور قابل پیگیری در محاکم قضایی می باشد.

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا