محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱

محل قبولی کنکور ارشد حسابداری

محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱

در این پست قصد داریم با توجه به اطلاعات کسب شده از تک تک داوطلبین ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱ ، محل قبولی های داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱ را به صورت دقیق بررسی کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. تمامی اطلاعات مربوط به محل قبولی های کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱ به صورت رایگان را در اختیار شما قرار می دهیم لذا از این بابت کسی حق سوء استفاده از مطالب زیر را ندارد و شرعاً مشکل شرعی دارد.

محل قبولی ها داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

***********************************

📥 رتبه های زیر ۱۰۰ در کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۱

***********************************

🌹رتبه ۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تهران – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه فارابی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تهران – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۱۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

✅ رتبه ۱۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۲۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (روزانه)

🌹رتبه ۲۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۲۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه خوارزمی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه ایلام – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۳۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۳۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۴۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۴۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۴۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۴۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۵۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۵۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۵۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۶۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۶۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۶۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (شبانه)

🌹رتبه ۷۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فارابی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه چمران اهواز – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۷۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

✅ رتبه ۸۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شیراز – حسابداری مالی (روزانه)

✅ رتبه ۸۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۸۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۸۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۰۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

***********************************

📥 رتبه های بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱

***********************************

🌹رتبه ۱۰۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۰۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فارابی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۰۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۰۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۱۱۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۳۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شیراز – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۳۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۳۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه خاتم – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۴۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۴۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۴۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۴۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۴۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۵۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۷۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۷۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۸۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۸۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۹۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۹۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (شبانه)

🌹رتبه ۱۹۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۹۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۰۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۲۰۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۲۰۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه یزد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۰۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۱۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه یزد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۱۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۲۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه چمران اهواز – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۲۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۲۳۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۲۳۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۴۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه امام رضا (ع) مشهد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲۵۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۲۵۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۷۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۲۸۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۳۰۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۳۱۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۴۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۵۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۳۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۳۷۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه اشرفی اصفهانی – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

✅ رتبه ۳۹۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایلام – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۴۰۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۴۰۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۰۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۲۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۴۴۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۵۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۵۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام رضا (ع) مشهد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۴۵۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۶۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۴۷۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۸۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۴۹۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : مردود 

✅ رتبه ۴۹۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه بوعلی سینا همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۹۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : مردود 

***********************************

 کارنامه اولیه ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱ + رتبه ها

***********************************

📥 رتبه های بالاتر از ۵۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱

*********************************** 

🌹رتبه ۵۰۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۵۱۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه شمال – آمل مازندران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵۱۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۵۱۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۵۲۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۳۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۵۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۵۶۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه زاهدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۰۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه زاهدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۳۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۷۳۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علم و فرهنگ – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷۸۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه علم و فرهنگ – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷۸۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۸۵۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۹۱۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مرکز بین المللی عسلویه بوشهر – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۹۷۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۹۸۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱،۰۲۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مرکز بهشهر مازندران – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۱،۱۳۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱،۱۵۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه یزد – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۱،۱۷۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه الوند همدان – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱،۵۷۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲،۰۹۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام رضا (ع) مشهد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۳،۰۰۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد قشم هرمزگان – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۳،۴۷۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه کبیر غرب کرمانشاه – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۳،۹۰۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مرکز بهشهر مازندران – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۵،۲۵۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه راغب اصفهان – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵،۷۲۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه مقدس اردبیلی اردبیل – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵،۹۱۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۸،۲۵۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۸،۲۷۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه سراج تبریز – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۱،۲۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام رضا (ع) مشهد – حسابرسی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۵،۱۱۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام رضا (ع) مشهد – حسابرسی (غیرانتفاعی)

***********************************

📥 رتبه های قبولی در دانشگاه آزاد – در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۱

***********************************

🌹رتبه ۶۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه واحد علوم و تحقیقات – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۶۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه واحد رامهرمز – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۸۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد خوراسگان اصفهان – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۱۴۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد شیراز – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۲۸۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد علوم و تحقیقات – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۳۵۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد علوم و تحقیقات – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۴۰۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد شیراز – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۵۵۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تبریز – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۱،۸۴۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تهران مرکزی – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۲،۰۹۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد اهواز – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۲،۳۲۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تهران جنوب – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۵،۲۲۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد کرمانشاه – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۵،۲۵۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد نجف آباد اصفهان – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۵،۳۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تهران شمال – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۵،۴۶۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تهران شمال – حسابرسی (آزاد)

🌹رتبه ۶،۳۵۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تهران شمال – حسابرسی (آزاد)

🌹رتبه ۶،۶۵۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد میانه – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۷،۷۲۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد بابل مازندران – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۱۵،۱۱۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۱ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد نیشابور – حسابداری مالی (آزاد)

***********************************

« محل قبولی کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۱ ، بروزرسانی شد »

***********************************

تذکر : در صورتی از مطالب سایت رهاسل و کانال حسابداران برتر راضی بودید و می خواهید این موسسه به فعالیت خود ادامه دهد ، مطالب سایت و کانال را به دوستان خود معرفی کنید …

سایر مطالب :

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری سال های قبل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا