محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

محل قبولی کنکور ارشد حسابداری

محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

در این پست قصد داریم با توجه به اطلاعات کسب شده از تک تک داوطلبین ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰ ، محل قبولی های داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰ را به صورت دقیق بررسی کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. تمامی اطلاعات مربوط به محل قبولی های کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان را در اختیار شما قرار می دهیم لذا از این بابت کسی حق سوء استفاده از مطالب زیر را ندارد و شرعاً مشکل شرعی دارد.

محل قبولی ها داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

***********************************

📥 رتبه های زیر ۱۰۰ در کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۰

***********************************

🌹رتبه ۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

✅ رتبه ۱۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه خوارزمی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۲۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (پردیس

🌹رتبه ۳۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (پردیس

🌹رتبه ۳۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۳۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۴۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۴۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (شبانه)

🌹رتبه ۴۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۴۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۴۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه

🌹رتبه ۴۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه

✅ رتبه ۴۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۴۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علم و فرهنگ – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۴۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۵۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۵۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه چمران اهواز – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۶۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۶۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مدیریت (روزانه)

✅ رتبه ۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه

🌹رتبه ۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۶۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۶۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فارابی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه

🌹رتبه ۷۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه کوشیار رشت – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شیراز – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابرسی (روزانه)

✅ رتبه ۸۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۹۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه حافظ شیراز – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۹۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مالی (روزانه)

***********************************

📥 رتبه های بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

***********************************

🌹رتبه ۱۰۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱۲۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابرسی (پردیس

🌹رتبه ۱۲۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۳۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه بوعلی سینا همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۱۳۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱۳۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۱۳۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۱۴۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۱۴۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۴۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۱۴۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۵۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۶۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱۶۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۱۶۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۷۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۱۷۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۷۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۸۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۸۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی مشهد – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۸۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۹۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۹۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه تهران غرب – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۲۰۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (شبانه)

🌹رتبه ۲۰۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲۱۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه یزد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۲۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه بوعلی سینا همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۲۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه زاهدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۲۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۳۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه بوعلی سینا همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۳۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۴۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۴۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۲۴۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۴۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه یزد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه یزد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه شمال – آمل مازندران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲۷۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تبریز – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۷۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

✅ رتبه ۲۷۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تبریز – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۹۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۱۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه باهنر کرمان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۳۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۳۳۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۵۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهاب دانش قم – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۳۶۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۶۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۷۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تبریز – حسابداری مالی (تبریز)

🌹رتبه ۳۷۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۳۷۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۳۹۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۳۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۴۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۴۶۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مدیریت (شبانه)

🌹رتبه ۴۸۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه دانش البرز ابیک – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

***********************************

 کارنامه اولیه ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰ + رتبه ها

***********************************

📥 رتبه های بالاتر از ۵۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

*********************************** 

🌹رتبه ۵۱۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۱۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۳۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۵۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایلام – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۵۳۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۵۴۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۵۷۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه اما رضا (ع) مشهد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵۹۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه مقدس اردبیلی اردبیل – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵۹۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۶۰۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایلام – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۶۶۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۶۷۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مدیریت (پردیس)

🌹رتبه ۶۸۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۷۱۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۷۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایلام – حسابداری مدیریت (شبانه)

🌹رتبه ۷۳۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : مردود 

🌹رتبه ۷۵۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایلام – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۷۷۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایلام – حسابداری مدیریت (شبانه)

🌹رتبه ۸۱۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام حسین (ع) – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۲۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۸۶۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۹۲۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

✅ رتبه ۹۵۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹۷۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام رضا (ع) مشهد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

✅ رتبه ۹۸۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۹۹۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه کبیر غرب کرمانشاه – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱،۰۹۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارشاد تهران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱،۲۱۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهاب دانش قم – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱،۲۴۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱،۲۹۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱،۳۲۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱،۳۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه مجازی تهران غرب – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۱،۳۹۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه نبی اکرم (ص) تبریز  – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱،۴۲۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۲،۱۳۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه کبیر غرب کرمانشاه – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲،۲۱۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک تهران – حسابداری عمومی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲،۴۹۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه رسام کرج – حسابداری عمومی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲،۶۲۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه رجا قزوین – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲،۷۲۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایرانیان تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۲،۷۵۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه رجا قزوین – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲،۸۵۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارشاد تهران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۲،۸۶۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه رسام کرج – حسابداری عمومی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۳،۰۲۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه رسام کرج – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۳،۱۷۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک تهران – حسابداری عمومی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۳،۲۶۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فاران مهر دانش تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۳،۸۲۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه دانش البرز ابیک – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۳،۸۳۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه آمل – آمل مازندران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۳،۹۷۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فضیلت سمنان – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۴،۷۱۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه دانش البرز ابیک – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵،۲۳۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام جواد (ع) یزد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵،۶۸۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه دانش البرز ابیک – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵،۷۶۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک تهران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۵،۹۵۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فاران مهر دانش تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۶،۶۵۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ادیبان گرمسار – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷،۰۲۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک تهران – حسابرسی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷،۲۷۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایوانکی تهران – حسابرسی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷،۶۱۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه هشت بهشت اصفهان – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷،۶۳۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه بصیر ابیک – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۸،۰۷۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک تهران – حسابرسی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۸،۳۳۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه مرکز ساری – حسابرسی (پیام نور

🌹رتبه ۸،۶۶۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه ایرانیان تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۸،۸۵۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه روزبهان ساری – حسابرسی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۹،۰۶۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک تهران – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۰،۱۵۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه فاطمیه شیراز – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۰،۶۹۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه هراز – آمل مازندران – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۱،۱۶۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه فیض کاشانی – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۱،۴۹۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه رسام کرج – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۱،۵۱۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنگان – آمل مازندران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۱،۶۶۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه زند شیراز – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۲،۷۹۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شمال – آمل مازندران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۳،۲۱۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک تهران – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۳،۲۵۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایوانکی تهران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۳،۶۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شمال – آمل مازندران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۴،۰۹۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه شمال – آمل مازندران – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۵،۳۲۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه رجا قزوین – حسابرسی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۵،۵۵۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه بینالود مشهد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۶،۰۰۹ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه ایرانمهر قروه – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۶،۰۶۲ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه قشم – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۶،۴۱۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه خمینی شهر اصفهان – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

***********************************

📥 رتبه های قبولی در دانشگاه آزاد – در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۴۰۰

***********************************

🌹رتبه ۷۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه واحد رشت – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۹۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۲۵%) : دانشگاه واحد شیراز – حسابرسی (آزاد)

🌹رتبه ۱۱۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد علوم و تحقیقات – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۱۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه واحد خوراسگان اصفهان – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۱۳۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه واحد تهران مرکزی – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۲۰۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد علوم و تحقیقات – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۲۹۰ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه واحد همدان – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۴۸۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (با سهمیه ۵%) : دانشگاه واحد هشتگرد – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۵۷۱ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد بروجرد – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۵۹۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد اراک – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۷۳۴ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد نجف آباد اصفهان – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۷۳۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد کرمانشاه – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۷۷۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد نجف آباد اصفهان – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۹۹۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد کرمانشاه – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۱،۰۹۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تهران مرکزی – حسابرسی (آزاد)

🌹رتبه ۱،۱۱۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تهران مرکزی – حسابرسی (آزاد)

🌹رتبه ۲،۱۳۸ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد کرمانشاه – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۲،۶۲۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد کرج – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۳،۴۶۶ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد نجف آباد اصفهان – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۷،۶۲۳ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه مرکز شهریار  – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۸،۸۸۷ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد ارومیه – حسابداری مالی (آزاد)

🌹رتبه ۱۱،۳۰۵ ارشد حسابداری ۱۴۰۰ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد صفادشت – حسابداری مالی (آزاد)

***********************************

« محل قبولی کنکور ارشد حسابداری ۱۴۰۰ ، بروزرسانی شد »

***********************************

تذکر : در صورتی از مطالب سایت رهاسل و کانال حسابداران برتر راضی بودید و می خواهید این موسسه به فعالیت خود ادامه دهد ، مطالب سایت و کانال را به دوستان خود معرفی کنید …

سایر مطالب :

نمونه کارنامه های ارشد حسابداری سال های قبل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا