محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹

محل قبولی کنکور ارشد حسابداری

محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹

در این پست قصد داریم با توجه به اطلاعات کسب شده از تک تک داوطلبین ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹ ، محل قبولی های داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹ را به صورت دقیق بررسی کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. تمامی اطلاعات مربوط به محل قبولی های کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹ به صورت رایگان را در اختیار شما قرار می دهیم لذا از این بابت کسی حق سوء استفاده از مطالب زیر را ندارد و شرعاً مشکل شرعی دارد.

محل قبولی ها داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

***********************************

📥 رتبه های زیر ۱۰۰ در کنکور ارشد حسابداری ۱۳۹۹

***********************************

🌹رتبه ۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۵ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه بوعلی سینا همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۹ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – بخش عمومی (شبانه)

🌹رتبه ۲۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۱ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۲۳ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۲۴ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه فارابی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۷ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۲۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۳۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۳۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۳۷ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۴۳ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۴۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۵۰ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۵۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۵۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۶۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۶۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۸۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۸۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی کرمانشاه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۹۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۹۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۹۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه بوعلی سینا همدان – حسابداری مالی (روزانه)

***********************************

📥 رتبه های بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹

***********************************

🌹رتبه ۱۰۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۱۰۴ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱۰۵ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱۰۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۱۲۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۱۲۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۱۲۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۱۲۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱۳۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱۳۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۱۳۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۱۳۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۳۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابرسی (روزانه

🌹رتبه ۱۳۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۱۴۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۱۴۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه بوعلی سینا همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۵۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۵۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۱۵۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۱۵۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۱۵۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مدیریت (روزانه

🌹رتبه ۱۶۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۶۴ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۱۷۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابرسی (شبانه

🌹رتبه ۱۷۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۱۷۲ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۱۷۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۷۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۱۷۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۱۸۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابرسی (شبانه

🌹رتبه ۱۹۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۱۹۱ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۱۹۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۲۰۲ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲۰۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۱۶ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲۲۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه بوعلی سینا همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۳۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۴۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه چمران اهواز – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۴ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲۶۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۷۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۷۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۲۷۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۲۷۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۲۷۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۲۸۲ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲۸۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۳۱۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد ری تهران – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۳۲۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۳۳۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۳۴۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۶۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۷۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۷۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۳۸۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۳۹۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (شبانه)

***********************************

 کارنامه اولیه ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹ + رتبه ها

***********************************

📥 رتبه های بین ۴۰۰ تا ۱،۰۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹

*********************************** 

🌹رتبه ۴۰۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۰۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۵۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۴۶۳ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۴۸۷ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۴۹۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۵۰۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۵۱۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۵۱۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (مجازی

🌹رتبه ۵۲۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه زاهدان – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۵۷۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۵۸۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۵۸۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام حسین (ع) – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۹۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه اشرفی اصفهانی – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۶۲۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۶۲۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مجازی تهران غرب – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۶۴۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه زاهدان – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۶۴۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مشهد الرضا (ع) – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۶۷۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۷۲۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علم و فرهنگ – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷۸۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۷۸۳ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۷۸۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه زاهدان – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۸۲۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۸۴۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه یزد – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۸۸۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۹۰۰ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۹۰۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مدیریت (پردیس)

🌹رتبه ۹۶۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (شبانه)

***********************************

 کارنامه اولیه ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹ + رتبه ها

***********************************

📥 رتبه های بالاتر از ۱،۰۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹

*********************************** 

🌹رتبه ۱،۰۳۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (مجازی)

🌹رتبه ۱،۱۸۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۱،۱۹۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (پردیس

🌹رتبه ۱،۲۲۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مجازی تهران غرب – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۱،۲۷۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مشهد – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۱،۴۴۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه شمال آمل – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱،۶۹۸ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲،۸۹۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مشهد الرضا (ع) – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۳،۰۹۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه رسام کرج – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۵،۷۳۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه فاران مهر دانش – حسابداری مالی (مجازی

🌹رتبه ۵،۹۴۶ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه زند – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۶،۳۸۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۹،۱۳۵ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه علم و هنر یزد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۰،۸۷۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه شفق – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۱،۲۲۴ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

 

***********************************

📥 رتبه های قبولی در دانشگاه آزاد – در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۹

***********************************

 

 

🌹رتبه ۳۹۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد علوم و تحقیقات – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۴۸۷ ارشد حسابداری ۹۹ (با سهمیه) : دانشگاه واحد کار قزوین – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۶۷۲ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد علوم و تحقیقات – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۸۱۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد تهران غرب – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۱،۲۷۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد مشهد – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۱،۶۹۸ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد لاهیجان – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۵،۰۸۱ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد ملارد – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۵،۷۳۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد ملارد – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۸،۰۲۷ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه مجازی تهران – واحد الکترونیک – حسابداری مالی (آزاد

🌹رتبه ۱۴،۶۵۹ ارشد حسابداری ۹۹ (بدون سهمیه) : دانشگاه واحد کنگاور – حسابداری مالی (آزاد

***********************************

« محل قبولی کنکور ارشد حسابداری ۱۳۹۹ ، بروزرسانی شد »

***********************************

تذکر : در صورتی از مطالب سایت رهاسل و کانال حسابداران برتر راضی بودید و می خواهید این موسسه به فعالیت خود ادامه دهد ، مطالب سایت و کانال را به دوستان خود معرفی کنید …

سایر مطالب :

نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری سال های قبل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا