محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

محل قبولی کنکور ارشد حسابداری

محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

در این پست قصد داریم با توجه به اطلاعات کسب شده از تک تک داوطلبین ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸ ، محل قبولی های داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸ را به صورت دقیق بررسی کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. تمامی اطلاعات مربوط به محل قبولی های کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸ به صورت رایگان را در اختیار شما قرار می دهیم لذا از این بابت کسی حق سوء استفاده از مطالب زیر را ندارد و شرعاً مشکل شرعی دارد.

محل قبولی ها داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

***********************************

📥 رتبه های زیر ۱۰۰ در کنکور ارشد حسابداری ۱۳۹۸

***********************************

🌹رتبه ۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۹ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۱۷ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۴ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۲ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (روزانه)

🌹رتبه ۴۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (روزانه)

🌹رتبه ۵۲ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (روزانه)

🌹رتبه ۵۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (روزانه)

🌹رتبه ۵۹ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۵۹ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۱ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۶۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (روزانه)

🌹رتبه ۶۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۶۷ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۷۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۸۱ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری عمومی (شبانه)

🌹رتبه ۹۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۹۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی – حسابداری مالی (روزانه)

***********************************

📥 رتبه های بین ۱۰۰ تا ۱،۰۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

***********************************

🌹رتبه ۱۰۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۰۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱۰ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۱۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۴۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۵۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه

🌹رتبه ۱۸۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه یزد – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۹۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۹۸ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲۱۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۳۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۳۴ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۲۳۷ ارشد حسابداری ۹۸ (با سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۲۵۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۱۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۲۷ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۴۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۵۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۳۶۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۷۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : مردود 

🌹رتبه ۳۷۹ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۸۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۰۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۴۲۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۴۳۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۴۵۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری عمومی (شبانه)

🌹رتبه ۴۹۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۹۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سنندج – حسابداری عمومی (روزانه)

🌹رتبه ۶۲۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارومیه – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۶۳۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه بهشتی – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۶۴۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۶۵۹ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علم و فرهنگ – حسابداری مالی (غیرانتفاعی)

🌹رتبه ۷۳۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری عمومی (شبانه)

🌹رتبه ۸۱۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۸۳۹ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۸۹۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس)

🌹رتبه ۹۸۹ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی

***********************************

 کارنامه اولیه ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸ + رتبه ها

***********************************

📥 رتبه های بین ۱،۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

***********************************

🌹رتبه ۱،۱۶۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه الوند – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱،۲۰۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱،۳۲۲ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱،۴۴۹ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه رسام – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱،۵۰۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱،۵۱۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی – حسابرسی (پردیس

🌹رتبه ۲،۲۲۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارشاد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۳،۵۲۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه اوز – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۳،۵۴۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه رجا – حسابرسی (پردیس

🌹رتبه ۴،۵۳۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه قشم – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۵،۰۰۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه زاهدان – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۵،۱۱۷ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه گنبد کاووس – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۵،۶۶۹ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علم و هنر – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۶،۰۲۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه فاران مهر دانش – حسابداری مالی (مجازی

🌹رتبه ۶،۲۱۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه ابیک – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۶،۳۷۲ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه زند – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۷،۵۰۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه رجا – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۸،۴۵۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه عسلویه – حسابداری مالی (مجازی

🌹رتبه ۸،۸۷۷ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه مهرگان محلات – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۹،۹۲۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه غزالی – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

***********************************

📥 رتبه های بالاتر از ۱۰،۰۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۸

***********************************

🌹رتبه ۱۰،۶۴۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه هشت بهشت – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۱،۹۲۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه کار واحد – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۲،۹۹۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه کار واحد – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۳،۰۵۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه المهدی مهر – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۴،۹۲۹ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه غزالی – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۵،۴۵۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه مهر – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۶،۱۹۲ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه هراز آمل – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۶،۳۹۷ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه کار واحد – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۶،۴۴۳ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام جواد (ع) – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۹،۷۸۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه شمس – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۹،۹۴۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه پرندک – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۰،۶۰۸ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه غزالی – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۱،۹۹۶ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سارویه – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۵،۳۴۴ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه شمس – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۵،۸۶۵ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سهروردی – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۷،۱۵۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهریار آستارا – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۸،۹۷۱ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنگان آمل – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۳۴،۰۷۷ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه گلستان – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۳۴،۴۹۰ ارشد حسابداری ۹۸ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه حلی – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

***********************************

« محل قبولی کنکور ارشد حسابداری ۱۳۹۸ ، بروزرسانی شد »

***********************************

تذکر : در صورتی از مطالب سایت رهاسل و کانال حسابداران برتر راضی بودید و می خواهید این موسسه به فعالیت خود ادامه دهد ، مطالب سایت و کانال را به دوستان خود معرفی کنید …

سایر مطالب :

نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری سال های قبل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا