محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷

محل قبولی کنکور ارشد حسابداری

محل قبولی داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷

در این پست قصد داریم با توجه به اطلاعات کسب شده از تک تک داوطلبین ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷ ، محل قبولی های داوطلبین کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷ را به صورت دقیق بررسی کنیم و در اختیار شما قرار دهیم. تمامی اطلاعات مربوط به محل قبولی های کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷ به صورت رایگان را در اختیار شما قرار می دهیم لذا از این بابت کسی حق سوء استفاده از مطالب زیر را ندارد و شرعاً مشکل شرعی دارد.

محل قبولی ها داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد حسابداری

***********************************

📥 رتبه های زیر ۱۰۰ در کنکور ارشد حسابداری ۱۳۹۷

***********************************

🌹رتبه ۷ ارشد حسابداری ۹۷ (با سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۳ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه شیراز – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۷ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه تهران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۲۸ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۱ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۹ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه تربیت مدرس – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۳ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه رازی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۵ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۶ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۷ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه شهید بهشتی – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۸۳ ارشد حسابداری ۹۷ (با سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۸۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۹۵ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا تهران – حسابداری مالی (روزانه)

***********************************

📥 رتبه های بین ۱۰۰ تا ۱،۰۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷

***********************************

🌹رتبه ۱۰۱ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابرسی (شبانه)

🌹رتبه ۱۱۸ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۲۳ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مدیریت (شبانه)

🌹رتبه ۱۲۵ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۴۵ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۸۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۸۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی – حسابرسی (روزانه)

🌹رتبه ۱۹۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه قزوین – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۱۹۵ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه خوارزمی – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۲۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۵۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۷ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه همدان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۶۹ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه فردوسی – حسابداری مدیریت (روزانه)

🌹رتبه ۲۷۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه اصفهان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸۲ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۸۳ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۲۹۷ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۳۰۱ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۳۲۳ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۳۴۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه مازندران – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۳۸۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه قم – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۴۰۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۴۵۲ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه الزهرا ارومیه – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۰۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۵۴۸ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه ولیعصر رفسنجان – حسابداری مالی (روزانه)

🌹رتبه ۶۳۳ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (شبانه)

🌹رتبه ۷۴۱ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه لرستان – حسابداری مالی (شبانه

🌹رتبه ۸۵۵ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه علامه طباطبایی – حسابداری مالی (پردیس

***********************************

 کارنامه اولیه ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷ + رتبه ها

***********************************

📥 رتبه های بین ۱،۰۰۰ تا ۱۰،۰۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷

***********************************

🌹رتبه ۱،۳۳۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱،۵۰۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱،۵۱۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه کرمانشاه – حسابداری مالی (پردیس

🌹رتبه ۲،۲۱۹ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه ارشاد – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۳،۵۲۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه اوز – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۴،۵۲۹ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه قشم – حسابداری مالی (پیام نور

🌹رتبه ۶،۰۲۹ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه فاران مهر دانش – حسابداری مالی (مجازی

🌹رتبه ۷،۵۰۰ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه خاتم – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۸،۴۴۹ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه عسلویه – حسابداری مالی (مجازی

🌹رتبه ۹،۹۲۸ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه غزالی – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

***********************************

📥 رتبه های بالاتر از ۱۰،۰۰۰ در کنکور ارشد حسابداری سال ۱۳۹۷

***********************************

🌹رتبه ۱۰،۶۴۱ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه هشت بهشت – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۳،۰۵۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه المهدی مهر – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۳،۳۶۲ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه الغدیر تبریز – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۴،۹۲۱ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه غزالی – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۶،۴۰۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه کار واحد – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۱۶،۴۴۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه امام جواد (ع) – حسابداری مالی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۵،۳۵۴ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه شمس – حسابداری مدیریت (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۲۸،۹۶۵ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه سمنگان آمل – حسابرسی (غیرانتفاعی

🌹رتبه ۳۴،۰۷۲ ارشد حسابداری ۹۷ (بدون سهمیه) : دانشگاه گلستان – حسابرسی (غیرانتفاعی

***********************************

« محل قبولی کنکور ارشد حسابداری ۱۳۹۷ ، بروزرسانی شد »

***********************************

تذکر : در صورتی از مطالب سایت رهاسل و کانال حسابداران برتر راضی بودید و می خواهید این موسسه به فعالیت خود ادامه دهد ، مطالب سایت و کانال را به دوستان خود معرفی کنید …

سایر مطالب :

نمونه کارنامه های کنکور ارشد حسابداری سال های قبل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا