حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری چاپ ۱۴۰۰

حل مسائل حسابداری پیشرفته ۱ اسکندری

حل تشریحی مسائل حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۱ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۱۴۰۰

فصل اول : حسابداری شرکت تضامنی

محتوای فصل ۱ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

ویژگی های شرکت های تضامنی

شرکت نامه

تشکیل شرکت های تضامنی

حساب های مورد استفاده در شرکت های تضامنی

حساب سرمایه شرکاء

حساب برداشت شرکاء

حساب جاری شرکاء

حساب وام شرکاء

عملیات حسابداری ثبت سرمایه

سرمایه گذاری مجدد

بستن حساب های موقت در شرکت های تضامنی

صورت های مالی شرکت های تضامنی

تقسیم سود و زیان در شرکت های تضامنی

تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء

تقسیم سود براساس نسبت های معین

تخصیص حقوق (پاداش) سالانه و تقسیم باقیمانده سود براساس نسبت های معین

– تخصیص سود تضمین شده سرمایه و تقسیم باقیمانده سود براساس نسبت های معین

– تخصیص سود تضمین شده سرمایه و حقوق (پاداش) سالانه و تقسیم باقیمانده سود براساس نسبت های معین

حالت های خاص در تقسیم سود و زیان

ورود شریک جدید به شرکت تضامنی

ورود شریک جدید از طریق خرید تمام یا بخشی از سهم الشرکه شریک (شرکاء) قدیم

ورود شریک جدید از طریق سرمایه گذاری مستقیم در شرکت تضامنی

ورود شریک جدید بدون تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها

ورود شریک جدید و تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها

خروج شریک از شرکت تضامنی

خروج شریک از طریق واگذاری سهم الشرکه به یک یا تعدادی از شرکای باقیمانده

خروج شریک از طریق دریافت دارایی های شرکت

خروج شریک جدید بدون تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها

خروج شریک و تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها

فوت شریک

انحلال و تصفیه شرکت های تضامنی

حسابداری عملیات تصفیه

تصفیه آنی

تصفیه تدریجی

ادغام شرکت های تضامنی

عملیات حسابداری ادغام

عملیات حسابداری ادغام در دفاتر شرکت های ادغام شده 

عملیات حسابداری ادغام در دفاتر شرکت تضامنی جدید

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

عملیات حسابداری تبدیل

عملیات حسابداری تبدیل در دفاتر شرکت تضامنی

عملیات حسابداری تبدیل در دفاتر شرکت سهامی

حل کامل مسائل از صفحه ۶۰ الی ۷۶ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۲۴ مسئله – ۵۷ صفحه به صورت PDF

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۲ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۱۴۰۰

فصل دوم : حسابداری مشارکت های خاص

محتوای فصل ۲ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

مشارکت خاص

مشارکت خاص و شرکت های تضامنی

عملیات حسابداری مشارکت های خاص

روش نگهداری دفاتر جداگانه

روش ثبت در دفاتر شرکاء

مشارکت خاص از دیدگاه استانداردهای حسابداری ایران

عملیات تحت کنترل مشترک

دارایی های تحت کنترل مشترک

واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک

حل کامل مسائل از صفحه ۹۷ الی ۱۰۳ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۸ مسئله – ۲۶ صفحه به صورت PDF

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۳ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۱۴۰۰

فصل سوم : حسابداری فروش اقساطی

محتوای فصل ۳ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

فروش اقساطی

استفاده از تکنیک های ارزش فعلی در فروش های اقساطی

حسابداری فروش اقساطی

شناخت درآمد فروش اقساطی

روش های شناسایی سود ناخالص در فروش اقساطی

عدم پرداخت اقساط و تملک مجدد کالا

دیدگاه استانداردهای حسابداری ایران در مورد فروش اقساطی

نحوه ارائه اطلاعات مربوط به فروش اقساطی در صورت های مالی

حل کامل مسائل از صفحه ۱۲۱ الی ۱۲۴ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۹ مسئله – ۲۱ صفحه به صورت PDF

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۴ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۱۴۰۰

فصل چهارم : حسابداری کالای امانی

محتوای فصل ۴ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

تفاوت بین فروش عادی و کالای امانی

مخارج مرتبط با کالای امانی

عملیات حسابداری کالای امانی در دفاتر آمر

پیش دریافت از حق العمکار

خسارت وارده به کالای امانی

ثبت موجودی کالای پایان دوره نزد حق العملکار

برگشت کالای امانی فروش نرفته

عملیات حسابداری کالای امانی در دفاتر حق العملکار

حل کامل مسائل از صفحه ۱۳۹ الی ۱۴۴ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۱۱ مسئله – ۲۴ صفحه به صورت PDF

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۵ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۱۴۰۰

فصل پنجم : حسابداری شعب

محتوای فصل ۵ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

عملیات حسابداری شعب

روش های قیمت گذاری کالای ارسالی به شعب

شعب غیرمستقل

روش بهای تمام شده

روش بهای تمام شده به علاوه چند درصد

روش قیمت فروش

انتقال کالا از یک شعبه به شعبه دیگر

پرداخت هزینه های شعبه توسط شعبه

اختلاف حساب کالای شعبه

شعب مستقل

حسابداری شعب مستقل در روش بهای تمام شده

بستن حساب های موقت شعبه

رفع مغایرت حساب های متقابل

صورت های مالی شعب مستقل

صورت های مالی ترکیبی

حسابداری شعب مستقل در روش بهای تمام شده به علاوه چند درصد

محاسبه سود واقعی شعبه

صورت های مالی ترکیبی

عملیات حسابداری شعب خارجی

صورت های مالی ترکیبی

حل کامل مسائل از صفحه ۱۸۷ الی ۱۹۹ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۱۴ مسئله – ۴۱ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۶ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۱۴۰۰

فصل ششم : گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف

محتوای فصل ۶ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

آشنایی با برخی از اصطلاحات در گزارشگری قسمت ها

قسمت قابل گزارش

مشخص کردن قسمت های قابل گزارش

آزمون ۱۰ درصد

آزمون ۷۵ درصد

آزمون قابلیت مقایسه

تعیین سود یا زیان عملیاتی قسمت های قابل گزارش

سایر نکات قابل توجه در گزارشگری برحسب قسمت های مختلف

افشای اطلاعات برای قسمت های قابل گزارش

حل کامل مسائل از صفحه ۲۱۱ الی ۲۱۴ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۹ مسئله – ۹ صفحه به صورت PDF

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۷ حسابداری پیشرفته ۱ جمشید اسکندری – بر اساس چاپ سال ۱۴۰۰

فصل هفتم : گزارشگری مالی میان دوره ای

محتوای فصل ۷ حسابدای پیشرفته ۱ ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

گزارش مالی میان دوره ای

مبانی تهیه گزارش های مالی میان دوره ای

محتوای گزارش های مالی میان دوره ای

دوره های زمانی صورت های مالی میان دوره ای

رویه های حسابداری و برآوردهای حسابداری در گزارشگری مالی میان دوره ای

موارد خاص در گزارشگری مالی میان دوره ای

پیوست : نمونه های کاربرد اصول شناخت و اندازه گیری در گزارشگری مالی میان دوره ای

پاداش های پایان سال

مالیات بردرآمد

حل کامل مسائل از صفحه ۲۲۶ الی ۲۲۷ کتاب پیشرفته ۱ جمشید اسکندری

شامل ۱ مسئله – ۵ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا