خانه / رشته حسابداری 111 / اصول حسابداری و هزینه یابی 1111

اصول حسابداری و هزینه یابی 1111

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۸ اصول حسابداری و هزینه یابی جمشید اسکندری

برای اولین بار در ایران دانلود حل تمرین فصل ۸   اصول حسابداری و هزینه  یابی جمشید اسکندری چاپ جدید : شامل ۷ سوال عنوان فصل هشتم : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده ، حجم فعالیت و سود دانلود حل تشریحی فصل ۸ اصول حسابداری و هزینه یابی جمشید اسکندری ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران برتر می باشد …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۶ اصول حسابداری و هزینه یابی جمشید اسکندری

برای اولین بار در ایران دانلود حل تمرین فصل ۶   اصول حسابداری و هزینه  یابی جمشید اسکندری چاپ جدید : شامل ۷ سوال عنوان فصل ششم : حسابداری صنعتی و سیستم های هزینه یابی دانلود حل تشریحی فصل ۶ اصول حسابداری و هزینه یابی جمشید اسکندری ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران برتر می باشد ******************* حل تمرینات از …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۳ اصول حسابداری و هزینه یابی جمشید اسکندری

برای اولین بار در ایران دانلود حل تمرین فصل ۳   اصول حسابداری و هزینه  یابی جمشید اسکندری چاپ جدید : شامل ۵ سوال عنوان فصل سوم : عملیات حسابداری در موسسات بازرگانی دانلود حل تشریحی فصل ۳ اصول حسابداری و هزینه یابی جمشید اسکندری ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران برتر می باشد ******************* حل تمرینات از صفحه ۷۰ …

ادامه مطلب »

دانلود حل تشریحی مسائل فصل ۷ اصول حسابداری و هزینه یابی جمشید اسکندری

برای اولین بار در ایران دانلود حل تمرین فصل ۷   اصول حسابداری و هزینه  یابی جمشید اسکندری چاپ جدید : شامل ۵ سوال عنوان فصل هفتم : هزینه یابی استاندارد دانلود حل تشریحی فصل ۷ اصول حسابداری و هزینه یابی جمشید اسکندری ******************* این فایل محصول ، اختصاصی ، از حسابداران برتر می باشد ******************* حل تمرینات از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۲ …

ادامه مطلب »