خانه / آزمون های آزمایشی اینترنتی / دانلود سوالات و حل تشریحی آزمون دهم موسسه حسابداران برتر برای ارشد ۹۸

دانلود سوالات و حل تشریحی آزمون دهم موسسه حسابداران برتر برای ارشد ۹۸

برای اولین در ایران

  موسسه حسابداران برتر تقدیم می کند :

  دانلود سوالات + پاسخ تشریحی آزمون ۲۴ اسفند ۹۷

*************

ویژگی های آزمون های آزمایشی ویژه ارشد ۹۸ 

اختصاصی حسابداران برتر :

**************

دروس امتحانی ما شامل درس زبان عمومی و تخصصی 

نخواهد شد و فقط شامل ۵ درس دیگر می باشد : 

* حسابداری مالی

* حسابداری صنعتی

* حسابرسی

* آمار و احتمالات

* ریاضیات

****************************

اختصاصی از موسسه حسابداران برتر

 محتوای آزمون آزمایشی مرحله دهم (۱۰۰% دوم)

* حسابداری مالی :

۸- حسابداری شرکتهای سهامی (انواع شرکت های سهامی – حسابداری انتشار سهام – هزینه های تأسیس – سود و زیان انباشته و سود سهام) ۹- حسابداری گزارشگری قسمت ها ۱۰- حسابداری شرکتهای تضامنی (انواع حسابها در شرکتهای تضامنی – نحوه تشکیل شرکتهای تضامنی – نحوه تقسیم سود و زیان در شرکتهای تضامنی – نحوه تبدیل شرکتهای تضامنی به شرکتهای سهامی) ۱۱- حسابداری پیمان های بلندمدت (روش درصد تکمیل پیمان – روش شناخت درآمد به میزان مخارج قابل بازیافت – شناسایی کل زیان پیمان) ۱۲- صورت های مالی تلفیقی (حسابداری ترکیب تجاری – تئوری شرکت اصلی : مادر – تئوری شخصیت اقتصادی – تئوری معاصر : استاندارد ایران – تئوری مالکانه – معاملات درون گروهی – صورت جریان وجه نقد تلفیقی – تحصیل شرکت فرعی دارای سهام ممتاز) ۱۳- حسابداری شعب و تسعیر ارز (روش بهای فروش – روش بهای تمام شده – روش بهای تمام شده بعلاوه درصدی از بها – حسابداری اعتبارات اسنادی) ۱۴ – حسابداری فروش اقساطی (روش تعهدی – روش اقساطی – روش بازیافت بهای تمام شده – عدم پرداخت اقساط و تملیک مجدد کالا ۱۵- حسابداری کالای امانیو حق العملکاری (حسابداری کالای امانی در دفاتر آمر – حسابداری کالای امانی در دفاتر حق العملکار) ۱۶- حسابداری تورمی (اقلام پولی و غیرپولی – سود یا زیان نگهداری خالص اقلام پولی ۱۷- حسابداری اجاره ها (معاملات فروش و اجاره مجدد – اجاره به شکل فروش – اجاره تأمین مالی مستقیم – اجاره اهرمی – اجاره سرمایه ای) ۱۸- حسابداری دولتی (انواع حساب های مستقل – خزانه داری)

 *********************************************************

* حسابداری صنعتی :

۸- هزینه یابی جذبی و هزینه یابی مستقیم (هزینه یابی جذبی – هزینه یابی مستقیم : متغیر – هزینه یابی فرامتغیر – تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر در هزینه یابی جذبی) ۹- هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی (روش ارزش نسبی فروش در نقطه تفکیک – روش ارزش خالص بازیافتنی – روش مقادیر نسبی و فیزیکی : روش مقداری – روش درصد سود ناخالص ثابت – روش ارزش نهایی فروش – هزینه یابی محصولات فرعی) ۱۰- بودجه بندی (بودجه جامع – بودجه نقدی – بودجه انعطافی – روش های تفکیک هزینه های متغیر و ثابت) ۱۱- تجزیه و تحلیل هزینه جهت تصمیم گیری (قبول یا رد یک سفارش جدید – خرید یا ساخت یک قطعه مورد نیاز – توقف ادامه تولید یک محصول) ۱۲- بودجه بندی سرمایه ای (ارزیابی پروژهای سرمایه گذاری – محاسبه خالص مبلغ سرمایه گذاری – خالص ارزش فعلی – شاخص سودآوری – نرخ بازده داخلی – دوره بازیافت – نرخ بازده داخلی) ۱۳- تجزیه و تحلیل انحرافات سود ناخالص (انحراف سود ناخالص – انحراف فروش و بهای تمام شده – انحراف مقدار و ترکیب فروش – انحراف سهم بازار و اندازه بازار – انحراف حجم سود ناخالص) ۱۴- موضوعات جدید (هزینه یابی بر مبنای فعالیت – حسابداری سنجش مسئولیت – مبانی قیمت گذاری انتقالات داخلی)

 *******************************************************

* حسابرسی :

۵- طراحی برنامه های حسابرسی (رویکرد حسابرسی – آزمون های محتوا – روش های کسب شواهد حسابرسی) ۶- ریسک حسابرسی (خطر حسابرسی – ریسک ذاتی – ریسک کنترل – ریسک عدم کشف – اهمیت ۷- حسابرسی وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد ۸- حسابرسی حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی و فروش ۹- حسابرسی موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده ۱۰- حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ۱۱- حسابرسی بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه ۱۲- گزارش حسابرسان (اجزای اصلی گزارش حسابرسی – تاریخ گذاری دوگانه – اظهارنظر مقبول – اظهارنظر مشروط – اظهارنظر مردود – اظهارنظر عدم اظهارنظر – گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی)

 **********************************************************

* آمار و احتمالات :

۵- نمونه گیری و توزیع های نمونه ای (روش های نمونه گیری – قضیه حد مرکزی – نابرابری مارکوف – نامساوی چی بی شف – توزیع نمونه ای واریانس – توزیع نمونه ای نسبت نمونه) ۶- نظریه برآورد (فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای برای میانگین جامعه – فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای برای تفاضل یا مجموع میانگین دو جامعه – فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای برای واریانس جامعه – فاصله اطمینان یا برآورد فاصله ای برای تفاضل یا مجموع واریانس دو جامعه – فاصله اطمینان برای نسبت جامعه – فاصله اطمینان برای مجموع یا تفاضل نسبت دو جامعه – برآورد تعداد نمونه) ۷- آزمون فرض های آماری (خطاهای آزمون – رابطه بین آزمون فرض ها و فواصل اطمینان – آزمون استقلال – احتمال خطای نوع دوم – تعیین اندازه نمونه در آزمون فرض) ۸- رگرسیون و همبستگی (خطای معیار برآورد – ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن – خواص ضرایب رگرسیونی – تجزیه و تحلیل سری زمانی)

 ************************************************************

* ریاضیات :

۸- ماتریس (ماتریس قطری – ماتریس همانی – ماتریس های هم مرتبه – قرینه ماتریس – ضرب و جمع ماتریس ها – ماتریس ترانهاده – ماتریس متقارن – دترمینان – ماتریس همسازه و الحاقی – خواص وارون یک ماتریس – حل دستگاه معادلات خطی – مقادیر ویژه – رتبه یک ماتریس) ۹- بردار (فاصله بین دو نقطه – شرط موازی دو بردار – شرط عمود بودن دو بردار – استقلال و وابستگی خطی – معادله خط – معادله صفحه – فاصله یک نقطه از یک صفحه) ۱۰- توابع چند متغیره (پیوستگی توابع دو متغیره – مشتق جزئی مرتبه بالاتر – دیفرانسیل کامل توابع سه متغیره – مشتق زنجیره ای در توابع چند متغیره – مشتق گیری ضمنی – ماتریس هسیان : هشین – انتگرال های توابع چند متغیره – انتگرال دوگانه) ۱۱- کاربرد ریاضیات در اقتصاد (تابع هزینه – تابع سود – نقطه سر به سر – مازاد مصرف کننده و عرضه کننده – تولید نهایی و متوسط) ۱۲- دنباله سری (درجه یک دنباله – آزمون لایب نیتز – همگرایی مطلق – همگرایی مشروط – بسط تیلور – بسط لوران) ۱۳- دستگاه مختصات قطبی و اعداد مختلط (توان یک عدد مختلط – ریشه یک عدد مختلط – لگاریتم یک عدد مختلط) ۱۴- معادلات دیفرانسیل (معادلات تفکیک پذیر – معادلات دیفرانسیل همگن – معادلات دیفرانسیل کامل – معادلات برنولی – معادلات خطی مرتبه دوم همگن با ضرایب ثابت)

 ***********************************************************

 حسابداری دانشگاه مازندران

  رشته حسابداری 

نوع فایل : pdf

 تعداد صفحه : ۴۵

پاسخ تشریحی سوالات آزمون آزمایشی 

مرحله دهم ۲۴ اسفند ۹۷

 *******************************

کاری اختصاصی از حسابداران برتر

************

پُل ارتباط با مدیر سایت:(از ساعت ۶ الی ۱۱ شب)

۰۹۱۱-۷۴۱-۵۲۸۷ 

****************************

صحبتی با کاربران همیشگی حسابداران برتر :

گروه حسابداران برتر با تجربه چند ساله خود اقدام به جمع آوری فایلهای حسابداری و مدیریت کرده است تا دانشجویان و اساتید دانشگاه ها بتوانند از یک منبع مورد اطمینان فایل دریافت کنند باتوجه به بروز بودن وبلاگ و وبسایت حسابداران برتر حتما انتقاد و پیشنهاد خود را مطرح بفرمایید تا در ادامه این مسیر ما و دیگر کاربران حسابداران برتر را یاری کرده باشید. لازم به توضیح که فایل های رایگان در وبلاگ حسابداران برتر فقط با ذکر منبع در دیگر سایت ها مجاز می باشد و فایلهای فروشی در وبلاگ و وبسایت بدون اجازه از ما کسی حق انتشار ندارد و از نظر شرعی حرام است. مسئول وبلاگ و وبسایت حسابداران برتر آقای حمزه عمویی می باشد ولی تصمیم گیرنده هیأت مدیره حسابداران برتر می باشد.

************************

از ویژگی های مهم وبلاگ و وبسایت حسابداران برتر :

۱- به روز بودن وبلاگ و وبسایت حسابداران برتر.

۲- به روز بودن جزوه ها.

۳- به روز شدن جزوه های مرور جامع حسابداران برتر.

۴- متشکل از گروه ممتاز حسابداری.

۵- متشکل از گروه تایپیست حرفه ای.

۶- برخورداری از نرم افزار های حرفه ای.

۷- دادن تخفیف به خریدهای بالای ۱۰۰ هزار تومان :

هر ۱۰۰ هزار تومان خرید  ….. ۲۰ هزار تومان بن خرید فایلهای دیگر در صورت عدم دریافت فایل پس از خرید حتما به شماره زیر پیامک دهید

۵۲۸۷ – ۷۴۱ – ۰۹۱۱

آقای حمزه عمویی

یا در بخش نظرات به ما اطلاع دهید در صورت عدم دسترسی شما به فایل و اطلاع ندادن شما گروه حسابداران برتر هیچ گونه مسئولیتی

در قبال این موضوع نخواهد داشت.

**************************

 چند تذکر مهم :

۱- قبل از خرید فایل ، حتماً متن توضیحی فایل را که نوشته شده ، بخوانید چون آنچه را که لازم بود ما نوشتیم.

۲- برای گرفتن تخفیف بیشتر موضوع را با شماره زیر در میان بگذارید :

۵۲۸۷ – ۷۴۱ – ۰۹۱۱

آقای حمزه عمویی

*************************

شرایط لینک شدن با ما :

۱- لینک کردن ما.

۲- بروز بودن مطالب وبلاگ یا وبسایت شما.

۳- از نظر اخلاقی مجاز باشد.

۴- داشتن فایل رایگان برای دانلود کاربران.

***********************

سخنی با دانشجویان و کاربران همیشگی حسابداران برتر :

 از همه کسانی که ما را در گروه وبلاگ ، همکاری می کنند صمیمانه قدردانی می کنیم و نقطه نظرات شما را با کمال میل می پذیریم. فایلی اگر دارید که به درد بقیه حسابداران می خورد برای ما به آدرس زیر بفرستید :

amoueihamze@yahoo.com

 یا به شماره موبایل زیر پیامک کنید.

 ۰۹۱۱-۷۴۱-۵۲۸۷

************************

بزرگترین مرجع دانلود فایل های حسابداری

برترین وبلاگ برای دانلود فایل های حسابداری

بروزترین وبلاگ در بین دیگر وبلاگ های حسابداری

آدرس ما :

حسابداران برتر

umzacc313.blogsky.com

تاریخ تأسیس گروه حسابداران برتر فروردین ۱۳۹۲

**************************

نمونه مطالب وبلاگ حسابداران برتر :

* دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری *

 * دانلود حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری *

* دانلود سوالات کنکور دکتری حسابداری *

* دانلود حل تشریحی سوالات کنکور دکتری حسابداری *

*  دانلود جزوه های کمیاب دانشگاه ها خصوصاً دانشگاه مازندران *

*  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانکها : *

  ملی – ملت – سپه – کشاوزری – مسکن – صادرات – تجارت – مهر اقتصاد و …

*  دانلود نمونه سوالات استخدامی سایر ارگان ها : *

  تأمین اجتماعی – دستگاه اجرایی کشور – آموزش و پرورش – هلال احمر و …

 **********************

آدرس کانال تلگرامی ما :

@umzacc313

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *