خانه / کنکور ارشد / حل تشریحی حسابداری / دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸

حل تشریحی ارشد حسابداری ۹۸

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند :

دانلود پاسخنامه تشریحی حسابداری مالی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر

شامل ۱۸ فصل : حسابداری مالی

♻️ فصل اول : چارچوب نظری گزارشگری مالی خارجی در ایران

♻️ فصل دوم : صورت های مالی اساسی

♻️ فصل سوم : حسابداری وجوه نقد و مطالبات

♻️ فصل چهارم : حسابداری موجودی مواد و کالا

♻️ فصل پنجم : حسابداری سرمایه گذاری ها

♻️ فصل ششم : حسابداری دارایی های غیرجاری

♻️ فصل هفتم : حسابداری بدهی ها

♻️ فصل هشتم : حسابداری شرکتهای سهامی

♻️ فصل نهم : حسابداری گزارشگری قسمت ها

♻️ فصل دهم : حسابداری شرکتهای تضامنی

♻️ فصل یازدهم : حسابداری پیمان های بلندمدت

♻️ فصل دوازدهم : صورت های مالی تلفیقی

♻️ فصل سیزدهم : حسابداری شعب و تسعیر ارز

♻️ فصل چهاردهم : حسابداری فروش اقساطی

♻️ فصل پانزدهم : حسابداری کالای امانی و حق العملکاری

♻️ فصل شانزدهم : حسابداری تورمی

♻️ فصل هفدهم : حسابداری اجاره ها

♻️ فصل هجدهم : حسابداری دولتی

منابع اصلی حل تشریحی سوالات ارشد ۹۸ رشته حسابداری ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

کتاب لقمه طلایی حسابداری مالی (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

کتاب ۲،۰۰۰ تست کرمی و مرادی

 کتاب های جمشید اسکندری

 کتاب های حسن همتی

حل کامل مسائل تستهای ارشد حسابداری سال ۹۸ از تست ۳۱ الی ۵۵

شامل ۲۵ تست – ۱۰ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند :

دانلود پاسخنامه تشریحی حسابداری صنعتی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر

شامل ۱۴ فصل : حسابداری صنعتی

♻️ فصل اول : کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی

♻️ فصل دوم : تجزیه و تحلیل بهای تمام شده

♻️ فصل سوم : تجزیه و تحلیل سربار ساخت

♻️ فصل چهارم : سیستم هزینه یابی سفارش کار

♻️ فصل پنجم : سیستم هزینه یابی مرحله ای 

♻️ فصل ششم : هزینه یابی استاندارد

♻️ فصل هفتم : تجزیه و تحلیل هزینه ، حجم فعالیت و سود

♻️ فصل هشتم : هزینه یابی جذبی و هزینه یابی مستقیم

♻️ فصل نهم : هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

♻️ فصل دهم : بودجه بندی

♻️ فصل یازدهم : تجزیه و تحلیل هزینه جهت تصمیم گیری

♻️ فصل دوازدهم : بودجه بندی سرمایه ای

♻️ فصل سیزدهم : تجزیه و تحلیل انحرافات سود ناخالص

♻️ فصل چهاردهم : موضوعات جدید

منابع اصلی حل تشریحی سوالات ارشد ۹۸ رشته حسابداری ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

کتاب لقمه طلایی حسابداری صنعتی (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

کتاب ۲،۰۰۰ تست کرمی و مرادی

 کتاب های جمشید اسکندری

 کتاب های حسابداری صنعتی ۱ قسیم عثمانی

 کتاب های حسابداری صنعتی ۲ و ۳ علی اصغر فرج زاده

حل کامل مسائل تستهای ارشد حسابداری سال ۹۸ از تست ۵۶ الی ۸۰

شامل ۲۵ تست – ۱۳ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند :

دانلود پاسخنامه تشریحی حسابرسی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر

شامل ۱۲ فصل : حسابرسی

♻️ فصل اول : حرفه حسابرسی

♻️ فصل دوم : کنترل های داخلی

♻️ فصل سوم : شواهد حسابرسی و نمونه گیری

♻️ فصل چهارم : کاربرگ های حسابرسی

♻️ فصل پنجم : طراحی برنامه های حسابرسی

♻️ فصل ششم : ریسک حسابرسی

♻️ فصل هفتم : حسابرسی وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد 

♻️ فصل هشتم : حسابرسی حساب های دریافتنی و اسناد دریافتنی و فروش

♻️ فصل نهم : حسابرسی موجودی های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته

♻️ فصل دهم : حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

♻️ فصل یازدهم : حسابرسی بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایه

♻️ فصل دوازدهم : گزارش حسابرسان

منابع اصلی حل تشریحی سوالات ارشد ۹۸ رشته حسابداری ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

کتاب لقمه طلایی حسابرسی (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

 کتاب اصول حسابرسی ۱ جمشید اسکندری

حل کامل مسائل تستهای ارشد حسابداری سال ۹۸ از تست ۸۱ الی ۱۰۵

شامل ۲۵ تست – ۱۰ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند :

دانلود پاسخنامه تشریحی آمار و احتمالات (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر

شامل ۸ فصل : آمار و احتمالات

♻️ فصل اول : آمار توصیفی

♻️ فصل دوم : تئوری احتمال

♻️ فصل سوم : متغیرهای تصادفی

♻️ فصل چهارم : توزیع های خاص آماری

♻️ فصل پنجم : نمونه گیری و توزیع های نمونه ای

♻️ فصل ششم : نظریه برآورد

♻️ فصل هفتم : آزمون فرض های آماری

♻️ فصل هشتم : رگرسیون و همبستگی

منابع اصلی حل تشریحی سوالات ارشد ۹۸ رشته حسابداری ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

کتاب لقمه طلایی آمار و احتمالات (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

کتاب آمار و احتمال ذره بین

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

حل کامل مسائل تستهای ارشد حسابداری سال ۹۸ از تست ۱۰۶ الی ۱۲۰ و ۱۲۲

شامل ۱۶ تست – ۸ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

برای اولین بار در ایران گروه حسابداران برتر منتشر می کند :

دانلود پاسخنامه تشریحی ریاضیات عمومی (ارشد حسابداری ۹۸) … حسابداران برتر

شامل ۱۳ فصل : ریاضیات عمومی

♻️ فصل اول : یادآوری

♻️ فصل دوم : مجموعه ها و بسط دوجمله ای

♻️ فصل سوم : تابع

♻️ فصل چهارم : حد و پیوستگی

♻️ فصل پنجم : مشتق

♻️ فصل ششم : کاربرد مشتق

♻️ فصل هفتم : انتگرال و کاربرد انتگرال

♻️ فصل هشتم : ماتریس

♻️ فصل نهم : بردار

♻️ فصل دهم : توابع چند متغیره

♻️ فصل یازدهم : کاربرد ریاضیات در اقتصاد

♻️ فصل دوازدهم : دنباله و سری

♻️ فصل سیزدهم : دستگاه مختصات قطبی و اعداد مختلط

منابع اصلی حل تشریحی سوالات ارشد ۹۸ رشته حسابداری ، توسط گروه آموزشی حسابداران برتر بدین شرح است :

کتاب لقمه طلایی ریاضیات عمومی (ویژه ارشد)

 آزمون های موسسه حسابداران برتر

کتاب ها و آزمون های مدرسان شریف

کتاب ها و آزمون های ماهان

کتاب ها و آزمون های پارسه

آزمون های نگاره

 آزمون های نصیر

 آزمون های مهستان

آزمون های اکسین

حل کامل مسائل تستهای ارشد حسابداری سال ۹۸ از تست ۱۲۱ و ۱۲۳ الی ۱۳۵

شامل ۱۴ تست – ۸ صفحه به صورت PDF

کار اختصاصی از گروه آموزشی حسابداران برتر

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸

راهنمای پرداخت و دریافت فایل از سایت فروشگاه فایل رهاسل :

پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکان پذیر است.

ابتدا اطلاعات خود را وارد و روی کلید پرداخت کلیک کنید.

پس از پرداخت آنلاین ، بلافاصله لینک دانلود فعال می شود و می توانید فایل را دانلود کنید. در صورتی که ایمیل خود را وارد کرده باشید همزمان یک نسخه از فایل به ایمیل شما ارسال می گردد.

در صورت بروز مشکل در دانلود ، تا زمانی که صفحه دانلود را نبندید ، امکان دانلود مجدد فایل ، با کلیک بر روی کلید دانلود ، برای چندین بار وجود دارد.

در صورتی که پرداخت انجام شود ولی به هر دلیلی (قطعی اینترنت و …) امکان دانلود فایل میسر نگردید، با ارائه نام فایل ، کد فایل ، شماره تراکنش پرداخت و اطلاعات خود ، از طریق تلگرام : ۰۹۱۱۷۴۱۵۲۸۷ به ادمین های موسسه حسابداران برتر ، اطلاع دهید تا در اسرع وقت فایل خریداری شده برای شما ارسال گردد.

  هرگونه استفاده از این مطالب این فایل اعم از بازنویسی ، خلاصه سازی ، نقل از مطالب آموزشی ، استفاده از حل ها ، برداشت به صورت دست نویس ، کپی ، تکثیر و یا هرگونه چاپ سنتی و دیجیتالی ، استفاده به صورت کتاب الکترونیکی ، لوح فشرده ، قرار دادن مطالب بر روی اینترنت و وب سایت ها و یا هرگونه شبکه کامپیوتری دیگر و به طور کل هرگونه استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت منافع مادی و معنوی خود ، بدون اجازه کتبی ناشر ممنوع و بر اساس بند ۵ ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان و قوانین مربوط به جرایم رایانه ای کشور قابل پیگیری در محاکم قضایی می باشد.

دانلود حل تشریحی کنکور ارشد حسابداری ۹۸

 

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *